§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych dla strony internetowej Zapraszanka.pl.

2. Właścicielem strony internetowej Zapraszanka.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Anna Kosińska, ul. Zabierzowska 36c/15; 32-005 Niepołomice, NIP: 6832091708, zwana dalej Zapraszanka.pl.

§ 2 Zbieranie danych

1.  Zapraszanka.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych zwanych dalej jako Klienci.

2.  Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza kontaktowego lub formularza zamówienia.

3.  W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:

  a) imię i nazwisko;

  b) adres e-mail;

  c) numer telefonu.

4.  W przypadku wypełnienia formularza zamówienia oraz składając zamówienie, Klient podaje następujące dane:

  a) imię i nazwisko;

  b) adres e-mail;

  c) numer telefonu;

  d) data ślubu;

  e) adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

5. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

6.  W przypadku osobistego kontaktu Klienta z wykonawcą (wiadomość e-mail, telefon itp.) przekazywane są następujące informacje:

  a) adres e-mail;

  b) numer zamówienia;

  c) imię i nazwisko;

  d) adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

  e) numer telefonu.

7.  Podczas korzystania ze strony internetowej pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

8.  Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

§ 3 Wykorzystywanie danych

  1. W przypadku wypełnienia i wysłania formularza zamówienia, dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego numeru zamówienia oraz realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcy oraz podwykonawcom tj.:

  a) Firma kurierska;

  b) Poczta Polska S.A.;

  c) Drukarnia.

 2. W przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia lub odpowiedzi na pytania Klienta.

 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania stroną internetową.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

  1.  Strona internetowa Zapraszanka.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Zapraszanka.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Zapraszanka.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej.

  2.  Zapraszanka.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie strony internetowej i jej funkcji.

  3.  Zapraszanka.pl wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  4. Zapraszanka.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

  b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  d)  Hostowania serwerów i gromadzenia danych z wykorzystania infrastruktury: WebWave, Maciej Czajkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sucharskiego 3/5.

  5.  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  6.  Zapraszanka.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany dla urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Zapraszanka.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowane jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.

  7.  Na stronie internetowej umieszczone są linki i odnośniki do innych stron internetowych. Zapraszanka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujących. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Zapraszanka.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 5 Dostęp do danych

  1.  Do danych osobowych zbieranych przez stronę internetową ma bezpośredni dostęp jedynie administrator danych osobowych Zapraszanka.pl.

  2.  Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w paragrafie 2 niniejszego tekstu.

  3.  Zapraszanka.pl zapewnia Klientom nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, telefonicznie, mailowo lub listownie. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Zapraszanka.pl roszczeń od danego Klienta.

§ 6 Zabezpieczenia i bezpieczeństwo danych

 1.  Zapraszanka.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zapraszanka.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

  2.  Dane osobowe w Zapraszanka.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 7 Cel przetwarzania danych

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną

• zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożenia przez Klienta takiej reklamacji;

• obsługi zgłoszeń, które Klient kieruje do Zapraszanka.pl (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dane osobowe są także przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zapraszanka.pl, którym jest:

• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Zapraszanka.pl

• kontaktowanie się z Klientami w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta  - przez e-mail;

• obsługa próśb Klientów przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 § 8 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

b)   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Annie Kosińskiej;

c)    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2)   dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Anny Kosińskiej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3)   dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będę przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2)   prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5)   prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7)   prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie)

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

  1.  Zapraszanka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizowana jest data wprowadzenia ostatniej poprawki podana poniżej.

 2.  Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres amk.kosinska@gmail.com.

   3.  Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2018r.