§1 Definicje

 

"Wykonawca" - właścicielem serwisu Zapraszanka.pl jest Anna Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kosińska Pracownia Artystyczna z siedzibą przy ul. Zabierzowskiej 36c/14, 32-005 Niepołomice. NIP: 683-209-17-08, REGON: 365843170, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Nazwa Banku i nr rachunku to: mBank, nr: 71 1140 2017 0000 4502 0982 0475.

 

"Zamawiający" -  każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna składająca zamówienie na oferowane produkty.

 

"Strona internetowa" - serwis internetowy prowadzący działalność na terenie RP w zakresie tworzenia spersonalizowanych Produktów okolicznościowych oraz dekoracji.

 

"Produkt" - ręcznie wykonane zaproszenia, dekoracje, papeteria oraz dodatki. Wszystkie oferowane produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, spersonalizowanymi i wykonanymi na indywidualne zamówienie w oparciu o wzory prezentowane na stronie internetowej. Służą one zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego w rozumieniu art. 38 pkt 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827).

 

"Zamówienie" - oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające do Zawarcia Umowy, określające ilość i rodzaj Produktów, które Zamawiający chce nabyć.

 

"Zawarcie umowy" - następuje w chwili zatwierdzenia przez Wykonawcę Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Zamawiający ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin. Umowa jest zawierana na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w myśl art. 2 pkt 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827).

 

"Dni Robocze" - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

"Regulamin" - niniejszy regulamin, określający zasady składania Zamówień i Zawierania Umów.

 

"Formularz Zamówienia" - formularz, w którym Zamawiający podaje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, szczegóły personalizacji zamówienia oraz ewentualne dane dodatkowe.

 

"Formularz Kontaktowy" - formularz, przy pomocy którego Zamawiający może skontaktować się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Znajduje się on na stronie serwisu i jest ogólnodostępny.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1.  Poniższy regulamin określa zasady składania zamówienia na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.zapraszanka.pl.

2. Serwis jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (z wyłączeniem przerw technicznych oraz przerw niezależnych od Wykonawcy).

3. Kontakt z Wykonawcą odbywa się poprzez:

  • pocztę elektroniczną na adres mailowy: amk.kosinska@gmail.com,
  • formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
  • połączenie telefoniczne pod nr 795189039 (pon-pt w godzinach 10:00-21:00, sob w godzinach 10:00-17:00). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zakupu wybranych Produktów. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia zamówienia przez Wykonawcę.

 

§3 Składanie, przyjmowanie zamówienia oraz realizacja

 

a) Składanie Zamówienia

1. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Regulamin jest ogólnodostępny na Stronie Internetowej Zapraszanka.pl. Zamawiający przed złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się i że akceptuje Regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego z przestrzegania zawartych w nim zasad.

2. Podanie danych wymaganych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, lecz bez ich podania, nie jest możliwa realizacja zamówienia i zawarcie umowy.

3. Wykonawca posługuje się danymi Zamawiającego wyłącznie w celu przyjmowania, obsługi i realizacji zamówienia oraz w celu rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym, na co on wyraża zgodę.

4. Wszelkie dane podawane podczas składania zamówienia muszą być prawdziwe i dotyczyć Zamawiającego. Jest to niezwykle ważne, aby zamówienie zostało wykonane i dostarczone prawidłowo. W sytuacji jeśli Zamawiający podał nieprawidłowe dane do wysyłki, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru oraz może obciążyć Zamawiającego wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem Produktu pod prawidłowy adres.

5. Zamawiający składa zamówienie poprzez Formularz Zamówienia na Stronie Internetowej. Podana cena Produktu jest orientacyjna. Jeśli Zamawiający poprosił o niestandardowe produkty, dodatki i/lub usługi, koszt Produktu może ulec zmianie - podwyższeniu. Korekta zostanie wprowadzona po weryfikacji formularza przez Wykonawcę.

6. Po złożeniu zamówienia na Zamawiającym ciąży obowiązek zapłaty za zamówienie zgodnie z formą jaką wybrał podczas składania zamówienia, tj. jednorazowy przelew pełnej kwoty w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia lub przelew bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia i dopłatę pozostałej kwoty po akceptacji projektu przesłanego przez Wykonawcę.

7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma drogą mailową potwierdzenie zamówienia oraz projekt personalizowanego produktu. Przesłany projekt jest poglądowy, przygotowane w formie elektronicznej i ma za zadanie zaprezentować wizualizację graficzną personalizacji produktu. Aby Wykonawca przystąpił do dalszej realizacji zamówienia wymagana jest akceptacja przesłanego projektu przez Zamawiającego.

8. Nie przewiduje się maksymalnego czasu realizacji zamówienia. Zależy on od płynności w komunikacji między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz od obłożenia zamówieniami na daną chwilę.

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

 

b) Rezygnacja z Zamówienia

1. Jeśli Zamawiający zrezygnuje z zamówienia jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, a po dokonaniu płatności pełnej kwoty, możliwy jest całkowity zwrot opłaty za złożone zamówienie.

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z zamówienia, gdy zostało ono już w pełni opłacone i jest na etapie projektowania, zwrotowi podlega jedynie kwota w wysokości 60% całkowitej wartości zamówienia. Pozostałe 40% kwoty jest to opłata za prace projektowe. Nie podlega ona zwrotowi.

3. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, gdy został wpłacony zadatek i jest na etapie projektowania, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. Stanowi ona 40% całkowitej kwoty zamówienia i jest to opłata za prace projektowe. Nie podlega ona zwrotowi.

4. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy jest ono po akceptacji projektu i na etapie realizacji, nie ma możliwości zwrotu opłaty za zamówienie. Jest to podyktowane tym, że wszystkie Produkty są niefabrykowane, spersonalizowane, wykonywane na indywidualne zamówienie, których nie można wykorzystać do dalszej sprzedaży i Sprzedający poniósł już koszty związane z realizacją zamówienia.

 

c) Ceny Produktów

1. Wszystkie podane ceny są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami) i nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wyjściowa cena prezentowanych produktów jest wyszczególniona na Stronie Internetowej. Cena ulega zmianie w zależności od modyfikacji oraz dodatków na jakie zdecyduje się Zamawiający.

3. Ceny dodatków są oraz zmiany ceny związane z modyfikacjami są ustalane z klientem indywidualnie.

4. Do ceny Produktów należy doliczyć koszty dostawy, w skład których wchodzą również koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu.

5. Koszty dostawy zależą od formy dostawy jaką wybrał Zamawiający.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w dowolnym czasie.

 

d) Płatności

1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

2. Zamawiający dokonuje zapłaty za wybrane Produkty w formie zwykłego przelewu. Numer rachunku bankowego i dane Wykonawcy Zamawiający otrzyma w podsumowaniu zamówienia. Numer konta znajduje się również na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”.

3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego.

4. Płatności za zamówienie można dokonać na dwa sposoby, w zależności od decyzji Zamawiającego: Płatność pełnej kwoty "z góry" w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia lub płatność dwuetapowa: płatność zaliczki (40% wartości zamówienia) w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia i płatność pozostałej kwoty w ciągu 5 dni od akceptacji projektów.

 

e) Zmiany w Zamówieniu

1. Kupujący ma prawo poprosić o dokonanie zmian w Projekcie. Sprzedający postara się jak najlepiej sprostać oczekiwaniom Zamawiającego, lecz każda dokonywana zmiana wydłuża czas realizacji zamówienia.

2. Zmiany w złożonym zamówieniu można zgłaszać do czasu akceptacji Projektu.

 

f) Warunki dostawy

1. Warunkiem przekazania Produktu do wysyłki jest dokonanie zapłaty za zamówione Produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

2. Sprzedawca wysyła Produkty wolne od wad i dokonuje wszelkich starań, aby zostały one odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

3. Dostawa zamówienia odbywa się pod wskazany przez Zamawiającego adres za pośrednictwem usług spedytorskich (przewoźnika), np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów dostawy dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce "Wysyłka i odbiór osobisty".

4. Zgodnie z brzmieniem ustawy o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272) w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktów Zamawiający powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Wykonawcę. Należy spisać protokół określający stan przesyłki (opis uszkodzeń lub braków) i okoliczności powstania szkody. Protokół musi być podpisany przez Kuriera i Zamawiającego. Odpowiedni formularz powinien posiadać przy sobie Kurier. Należy pamiętać, aby zachować jeden egzemplarz dla siebie, gdyż będzie potrzebny do uznania zgłaszanej reklamacji.

5. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w Ustawie o Prawie Przewozowym (art. 74 i kolejne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Zamawiającego) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

6. Wykonawca nie przewiduje możliwości wysyłki Zamówienia za pobraniem.

7. Wykonawca może na życzenie Zamawiającego przekazać Produkty do wyznaczonego punktu odbioru osobistego.

 

§4 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na fakt, iż sprzedawane Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wykonanymi zgodnie z specyfikacją Klienta i służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§5 Reklamacje

 

1. W sytuacji, gdy Zamawiający otrzyma produkt wadliwy przysługują mu roszczenia z tytułu rękojmi w myśl artykułu 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamację składa się w formie papierowej poprzez przesłanie treści reklamacji wraz z Produktem, którego ona dotyczy oraz sporządzonym w obecności kuriera protokołem.

3. Reklamowany Produkt nie może zostać wysłany Wykonawcy jako przesyłka pobraniowa.

4. Wykonawca rozpatruje reklamacje w maksymalnym terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i wysyła odpowiedź mailowo na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

5. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:

  • dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z wybranym przez Zamawiającego wzorem Produktu (np. treść zaproszenia, kolor papieru, tasiemki lub innych dodatków) lub z zaakceptowanym Projektem,
  • dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Zamawiający miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia),
  • produkt ma błędy wynikające z błędnie podanych przez Zamawiającego treści, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia,
  • jej podstawą są różnice w kolorach Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. odcienie papierów ozdobnych czy proporcje poszczególnych elementów),
  • podstawą są subiektywne odczucia Zamawiającego lub innych osób,
  • wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub innego użytkownika,
  • wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych itp. wynikające z nieostrożności i zaniedbania użytkownika Produktu lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie).

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna na Stronie Internetowej Zapraszanka.pl, tak aby Zamawiający miał możliwość zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do zawarcia umowy.

2. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do przestrzegania zasad Regulaminu.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno na Stronie Internetowej jak i w Regulaminie.

4. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa własności majątkowej do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej przysługują jedynie Wykonawcy. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania i udostępniania zdjęć i opisów Produktów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez zgody Wykonawcy.

5. Logo i nazwa serwisu należy do właściciela serwisu Zapraszanka.pl.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sygnowania swoich Produktów znakiem firmowym.

7. Wykonawca nie udostępnia wersji elektronicznej Produktów.

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia informacji na temat specyfikacji produktów tj. nazwy handlowe używanych papierów, czcionek, ustawień drukarskich, wykorzystywanych programów czy źródła pochodzenia grafik i czcionek. Jest to tajemnica handlowa oraz własność intelektualna Wykonawcy.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do regularnej sprzedaży projektów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2018 roku i obowiązuje do odwołania.