INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Anna Kosińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kosińska Pracownia Artystyczna, ul. Zabierzowska 36c/15; 32-005 Niepołomice, NIP: 6832091708; REGON: 365843170 (nazywany dalej jako ,,Administrator").

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Annę Kosińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kosińska Pracownia Artystyczna, ul. Zabierzowska 36c/15; 32-005 Niepołomice, NIP: 6832091708; REGON: 365843170 w szczególności:

1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b) i lit, c) RODO[1] w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stronę jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu zamówienia)

b)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Anny Kosińskiej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a)   marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b)   organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d)   prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

 

Okres, przez który dane osobowe będę przechowywane:

1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Annie Kosińskiej.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Anny Kosińskiej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3)   prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4)   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt l)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie)